زیرسازی

کلیه لایه های خاکریزی شده تا لایه نهایی خاکریز که از ان به عنوان سابگیرید یاد می شود تحت عنوان زیر سازی و یا بستر روسازی راه اطلاق می شوند.لایه های خاکریزی در اصول راهسازی دارای مشخصه و ویژگی هایی می باشند که بایستی قبل از به کار گیری مورد بررسی و آزمون قرار بگیرند.
اصولا براساس استانداردهای تدوین شده در این خصوص جهت اجرای لایه های زیر سازی
خاکهای درشت دانه مورد تایید بوده و طبقه بندی آستو خاکهایی که در گروهای A-1 تا A-7 قرار میگیرند جزو خاکهای عالی جهت زیرسازی بحساب می آیند.
از طرفی آنچه که در مورد لایه های نهایی خاکریز(لایه های سابگیرید)بایستی اساسا مورد توجه قرار گیرند.مقاومت باربری خاک مورد نظر(CBR) می باشد که اصول طراحی لایه های روسازی نیز مستقیما به آن بستگی دارد.و ازجمله رایج ترین روشهای طرح روسازی راه می باشد و براساس طبقه بندی آستو خاکهایی که در گروه های A-1 تا A-2 قرار می گیرند مناسب اجرای این قشر خاکریز می باشند.