عملیات اجرایی

عملیات اجرایی

عملیات اجرایی در پروژه های راهسازی شامل زیرسازی و روسازی و ابنیه فنی میباشد، که هر بخش جهت اجرا نیازمند ماشین آلات و نیروهای اجرایی و فنی خاص می باشد.