مصالح سنگی

آزمایشات مصالح سنگی

1- آزمایش دانه بندی(آزمون الک)

2- آزمایش تعیین هم ارز ماسه ای (SE)

3- آزمایش تعیین وزن مخصوص (ظاهری و حقیقی)

4- اندازه گیری میزان تطویل و تورق سنگدانه ها

5- آزمایش سلامت سنگدانه ها

6- آزمایش هیدرومتری

7- اندازه گیری درصد رطوبت مصالح

8- آزمون تعیین درصد شکستگی مصالح