آسفالت

1- آزمایش استخراج قیر از مخلوط آسفالتی (extraction)جهت تعیین درصد قیر

2- آزمایش دانه بندی مصالح سنگی و تعین مقدار قیر موجود در آسفالت

3- آزمایش اندازه گیری وزن مخصوص نمونه آسفالت متراکم شده

4- اندازه گیری مقاومت نمونه آسفالت جهت تعیین استحکام

5- اندازه گیری روانی (نرمی) آسفالت

6- آزمون تعیین درصد شکستگی مصالح سنگی

7- آزمایش مقدار جذب آب مخلوط آسفالتی متراکم شده و میزان فضای خالی در مخلوط

8- اندازه گیری درجه حرارت آسفالت