قیر محلول

قیرهای محلول از حل کردن قیر های خالص در حلال های نفتی به دست می آید.نوع و کیفیت قیر های محلول به کیفیت قیرهای خالص اصلی ,نوع و مقدار حلال بستگی دارد,هر اندازه مقدار حلال های نفتی در قیر محلول  زیادتر باشد,روانی  آن بیشتر  است.معمولا درصد حلال مصرفی  در قیرهای محلول  از 20تا 50 درصد تغییر می کند

قیرهای محلول برحسب سرعت گیرش و نوع حلال به سه گروه اصلی زیر طبقه بندی می شوند:

  • قیرهای محلول زود گیر(Rapid curing):

در این نوع قیر برای حل کردن قیر خالص از بنزین استفاده شده است .

  • قیر های محلول کندگیر (Medium curing):

قیرهای کندگیر از حل کردن قیر خالص در نفت سفید تهیه می شود که سرعت تبخیر نفت از بنزین  کندتر و طولانی تر است.

  • قیرهای محلول دیر گیر(Slow curing):

قیرهای محلول دیر گیر از حل کردن قیر خالص در حلال های نفتی ,مانند گازوئیل یا نفت سیاه ,بدست می آید.

کاربرد قیر های محلول:

  • اندود سطحی
  • اندود نفوذی
  • آسفالت سطحی
  • آسفالت سرد کارخانه ای
  • آسفالت مخلوط در محل

انواع قیرهای MC تولیدی این شرکت MC70 و ءMC250 میباشد.