جلسه هم اندیشی مدیران و سرپرستان کارگاه ها

در تاریخ 1400/02/10 پیرو سنوات گذشته در راستای هم اندیشی و بررسی چالشهای سال 1399 و اعلام پیشنهادات و راهکارها در سال 1400 برای پیشبرد و اهداف عالی شرکت مدیران عالی و سرپرستان کارگاه طی جلسه ای با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل تعمیرگاه مرکزی گرد هم آمدند و تصمیمات مهمی برای ارتقاء شرکت اتخاذ نمودند.