جلسه تقدیر و تشکر از پرسنل کارگاه دهشیر

در تاریخ 1400/02/19 طی جلسه ای که بین مدیران ارشد شرکت فرش راه یزد و پرسنل کارگاه دهشیر برگزار گردید از کارگران و عوامل انسانی این کارگاه تقدیر و تشکر به عمل آمد.و در محیطی دوستانه با همفکری عوامل  مشکلات و مسائل کارگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.