جلسه تقدیر و تشکر از پرسنل کارگاه بافق

در مورخ 25 اردیبهشت ماه 1400 جلسه ای با حضور مدیران ارشد شرکت فرش راه یزد،سرپرست کارگاه بافق و پرسنل این کارگاه جهت تقدیر و تشکر از پرسنل کارگاه و هم چنین همفکری جهت حل مسائل و مشکلات کارگاه تشکیل گردید.