انفجار مرحله چهاردهم کوه کمر ساغندی بافق

به منظور تهیه ی مصالح کوهی انفجار مرحله چهاردهم کوه کمر ساغندی بافق در تاریخ 1400/02/30انجام گردید.