افتتاح جاده بافق – نوق توسط وزیر محترم کار،رفاه و امور اجتماعی

افتتاح محور بافق به نوق توسط وزیر محترم کار، رفاه و امور اجتماعی جناب آقای مهندس شریعتمداری