آغاز عملیات تعمیر و نگهداری واحد امولسیون و آزمایشگاه

 

 

 

 

در راستای به روز نمودن عملیات تولید و آزمایش، واحد تولید شرکت بر آن شد تا در فصل کنونی که به دلیل دمای هوا تقاضا محدود می باشد نسبت به تعمیرات و نگهداری اقدامات لازم را بعمل آورد.