روز جهانی کار وکارگر

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند

زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است.

1 می مصادف با 11 اردیبهشت ماه سال  1400 روز جهانی کار و کارگر بر همه ی تلاشگران این مرز و بوم مبارک باد.

      

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد!

توانِ دست هایت را می ستایم

ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش