آشنایی با رده بندی قیرهای خالص

قیرهای خالص به 3 روش نام گذاری میشوند:

.1بر اساس درجه نفوذ ( Penetration Grading )

.2بر اساس ویسکوزیته   (viscosity Gerading )

.3بر اساس سیستم عملکردی ( performance Grading )