قیر

آزمایشات قیر

1- اندازه گیری ویسکوزیته کینماتیک قیر خالص و محلول

(viscosity kinematc)

2- اندازه گیری گرانروی قیر امولسیون با ویسکومترسیبولت

(viscosity saybolt)

3- اندازه گیری درجه نفوذ قیر(penetration)

4- اندازه گیری میزان کشش قیر(ductitity)

5- اندازه گیری نقطه نرمی قیر(softening point)

6- اندازه گیری قابلیت حل شدن قیر در حلال های مختلف

7- اندازه گیری دمای اشتعال قیر خالص و محلول (flash pion)

8- اندازه گیری و تعیین درصد آب موجود در قیر

9- آزمون الک (تعیین ذرات فرا اندازه در قیرهای امولسیون)

10- تقطیر قیرهای محلول

11- تقطیر قیرهای امولسیون

12- بررسی اثر دما و هوا بر روی قیر (thin film oven test)