آزمایشگاه

در راستای افزایش کیفیت مصالح تولیدی جهت ساخت پروژ های عمرانی و دستیابی به اصل مهم مشتری مداری، شرکت راهسازی فرش راه یزد در مجموعه خود واحد کنترل کیفیت را راه اندازی نموده است. واحد کنترل کیفی با داشتن کادر مجرب(دارای پروانه تائید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان یزد) و آزمایشگاه اختصاصی قیر و آسفالت و مصالح سنگی توانایی انجام کلیه آزمایش های مربوط را دارد. این آزمایش ها جهت حصول اطمینان از مصالح تولیدی طبق مشخصات فنی انجام شده و گزارشات نتایح بر اساس شیت های آزمایشگاهی ثبت و بایگانی میگردد.

آزمایشگاه

توانمندی‌ها

۱- اندازه گیری نقطه نرمی (softening point)

۲- اندازه گیری درجه نفوذ (penetration)

۳- اندازه گیری میزان کشش قیر (ductility)

۴- اندازه گیری دمای اشتعال قیر خالص و محلول (Flash point)

۵-اندازه گیری کندروانی سیبولت قیرمحلول و امولسیون (viscosity saybolt)

۶- اندازه گیری ویسکوزینه کینماتیک قیر خالص و محلول (viscosity kinematic)

۷- اندازه گیری قابلیت حل شدن قیر در حلال های مختلف (solubility in trichlororthylene)

۸- اندازه گیری درصد آب موجود در قیر

۹- بررسی اثر دما و هوا بر روی قیر (thin film oven test)

۱۰- تقطیر قیر محلول و قیر امولسیون

۱۱-آزمایش استخراج قیر از مخلوط های آسفالتی (extraction)

۱۲- آزمایش دانه بندی و تفکیک سنگدانه ها و کنترل دانه بندی آسفالت و مطابقت با دانه بندی مصوب طرح اختلاط آسفالت

۱۳- آزمایش تعیین وزن مخصوص آسفالت و مصالح سنگی (ظاهری و حقیقی)

14- اندازه گیری درجه حرارات آسفالت گرم و انطباق با دمای طرح اختلاط آسفالت

15- اندازه گیری مقاومت نمونه آسفالت به روش مارشال جهت تعیین استحکام و اندازه گیری نرمی

16- اندازه گیری میزان تطویق و تورق سنگدانه (flakiness & elongation guge)

17- آزمایش تعیین هم ارز ماسه ای (sand equivalent test)

18-آزمایش سلامت سنگدانه ها (aggregate soundness test)

توانمندی‌ها

مجوزها و گوهینامه‌ها