جزئیات پروژه

  • شماره قرارداد۴۱۹
  • تاریخ قرارداد17/01/1394
  • مبلغ پیمان013/977/624/145
  • محل پروژهشهرستان بافق

توضیح پروژه