جزئیات پروژه

  • کارفرمااداره کل راه و شهرسازی استان یزد
  • شروع پروژه اسفند ۹۳
  • پایان پروژه تیر ۹۴
  • محل پروژه محور کنج کوه ـ بهادران

توضیح پروژه