جزئیات پروژه

  • کارفرما:شهرداری منطقه 4 یزد
  • محل پروژهسطح منطقه 4 شهرداری یزد

توضیح پروژه