جزئیات پروژه

  • کارفرماشهرداری منطقه 2
  • محل پروژهسطح منطقه 2 شهرداری

توضیح پروژه