جزئیات پروژه

  • کارفرمااداره کل نوسازی مدارس
  • محل پروژه مدارس استان یزد

توضیح پروژه