جزئیات پروژه

  • کارفرمابخشداری هرات
  • شروع پروژه1397/02/01
  • پایان پروژهدر حال اجرا

توضیح پروژه