پیمانکاری حمل قیر مذاب شرکت فرش راه یزد

در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات و تسریع در امور مشتریان، شرکت راهسازی فرش راه یزد موفق به انعقاد پیمان (حمل قیرمذاب) با شرکت نفت جی شد.