راه اندازی دستگاه فینیشر گوماکو آمریکا

در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1400 یک دستگاه فینیشر گوماکو آمریکا با همکاری نمایندگان و مهندسان این شرکت از کشور ترکیه و مهندسان شرکت فرش راه یزد طی دو روز کاری و تلاش پیگیرانه راه اندازی گردید.