جشن یکسالگی پروژه دهشیر

در تولد یکسالگی پروژه دهشیر از عوامل دخیل در اجرای پروژه تقدیر و تشکر به عمل آمد