بازید جناب آقای مهندس صادقیان از پروژه بزرگراه یزد-بافق

بازید جناب آقای مهندس صادقیان معاونت محترم عمرانی استانداری یزد از پروژه قطعه سوم، باند دوم بزرگراه یزد-بافق
پنجشنبه1397/12/24